Deutsch English Русский
Bargen Nutzfahrzeuge | Meerbrede 9 | 32107 Bad Salzuflen | Fon: +49(0)5221-102170 | Fax: +49(0)5221-1021720

ÅðéóôñïöÞ deutsch english français español italiano русский svenska nederlands polski português norsk bulgarski suomi dansk ελληνικа hrvatski latviešu lietuvių română srpski slovenčina slovenščina česky украйнська magyar biełaruskaja Åêôýðùóç
andere 12T mobile Backenbrechanlage bis 80t/h Áñéèìüò ðëáéóßïõ9999-2
ÔéìÞ: 119.000 € (zzgl. MwSt.)
Ðñþôç Üäåéá êõêëïöïñßáò: 00.06.2017
ÄéáíõèÝíôá ÷éëéüìåôñá: 346 ÷éë.
Åßäïò êáõóßìïõ: Íôßæåë
Êõâéóìüò: 63 kW / 86 ßððïé
×ñþìá: ÐñÜóéíï
Êáôçãïñßá: Åñãïëáâéêü ìç÷Üíçìá
Åîïðëéóìüò êïóêéíßóìáôïò / óýíèëéøçò
Åßäïò ï÷Þìáôïò: Ìåôá÷åéñéóìÝíï áõôïêßíçôï
ÐñïêÜôï÷ïò ï÷Þìáôïò: 1
¸ôïò êáôáóêåõÞò: 06.2017
Betriebsstunden: 346 h
Höhe: 2.740 mm

Åéêüíá óå íÝï ðáñÜèõñï

weitere Bilder

 
Óýíïëï ÷áñáêôçñéóôéêþí
ÐáñáôÞñçóç åìðüñïõ

mobile Backenbrechanlage ab Bad Salzufeln zu verkaufen oder tage- oder wochenweise zu vermieten:

- Einmannbedienung durch die Fernbedienung je nach Material möglich, bei Abbruch eine Aufsichtsperson/Bediener erforderlich
- Ideal mit 1m/3 Löffel und 8-15 T Bagger zu befüllen
- Magnetband
- 12 T Eigengewicht
- Transportabmessungen L5,58m x B 2,28m x H 2,74m
- Leistung bis zu 50-80 T pro Stunde, je nach Material
- Körnung von 20-80mm hydr. verstellbar, über Fernbedienung
- Kette mit Gummipads
- Materialtrichter 2.3m/3
- Alle wesentliche Funktionen mit der Funkfernbedienung (Ersatzbatterie mit Schnelllader) steuerbar
Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten!
 
¢ëëåò öùôïãñáößåò
 

Åéêüíá óå íÝï ðáñÜèõñï

Åéêüíá óå íÝï ðáñÜèõñï
 

Åéêüíá óå íÝï ðáñÜèõñï

Åéêüíá óå íÝï ðáñÜèõñï
 

Åéêüíá óå íÝï ðáñÜèõñï
 
* You can find more information on mileage and amount of CO2 emission of new motor cars in the official German "Compendium of Mileage and CO2 Emission of New Motor Cars". This free of charge compendium is available at all points of sales and at the German "Automobil Treuhand GmbH" at www.dat.de.

Óôïé÷åßá åìðüñïõ

Bargen Nutzfahrzeuge
Meerbrede 9
Ãåñìáíßá - 32107 Bad Salzuflen
Êïò Viktor Bargen
www.bargen.eu
ÔçëÝöùíï 1: 05221-102170
ÔçëÝöùíï 2: 0172-7525031
Öáî: 05221-1021720
Çëåêôñïíéêü ôá÷õäñïìåßï: info@bargen.eu
andere 12T mobile Backenbrechanlage bis 80t/h Áñéèìüò ðëáéóßïõ9999-2
 
¼íïìá / Äéåýèõíóç : *
 
Çëåêôñïíéêü ôá÷õäñïìåßï: *
 
ÔçëÝöùíï:
ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò çìÝñáò Ôá âñÜäéá
 
Öáî:
 
Êéíçôü ôçëÝöùíï:
 
ÅíäéáöÝñïìáé ãéá: Ýíá ñáíôåâïý ãéá ôçí åðéèåþñçóç ôïõ áõôïêéíÞôïõ / äïêéìáóôéêÞ ïäÞãçóç
ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôï ü÷çìá
Üëëåò ðñïóöïñÝò üóïí áöïñÜ óôçí ßäéá êáôçãïñßá ï÷çìÜôùí
 
¢ëëåò åñùôÞóåéò:
 
Ðáñáêáëþ óõìðëçñþóôå üëá ôá êåíÜ ðïõ åðéóçìáßíïíôáé ìå *! Åõ÷áñéóôþ
 
*
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine in das Kontaktformular eingegebenen Daten zur Beantwortung meiner Anfrage verarbeitet werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
 
 
andere 12T mobile Backenbrechanlage bis 80t/h Áñéèìüò ðëáéóßïõ9999-2
ÅðéóôñïöÞ deutsch english français español italiano русский svenska nederlands polski português norsk bulgarski suomi dansk ελληνικа hrvatski latviešu lietuvių română srpski slovenčina slovenščina česky украйнська magyar biełaruskaja Åêôýðùóç