Deutsch English Русский
Bargen Nutzfahrzeuge | Meerbrede 9 | 32107 Bad Salzuflen | Fon: +49(0)5221-102170 | Fax: +49(0)5221-1021720

ÍÀÇÀÄ deutsch english français español italiano русский svenska nederlands polski português norsk bulgarski suomi dansk ελληνικа hrvatski latviešu lietuvių română srpski slovenčina slovenščina česky украйнська magyar biełaruskaja âàð³àíò äëÿ ðîçäðóêó
andere 12T mobile Backenbrechanlage bis 80t/h âíóòð³øí³é íîìåð:9999-2
ö³íà: 119.000 € (zzgl. MwSt.)
ïåðâèííà ðåºñòðàö³ÿ: 00.06.2017
ïðîá³ã: 346 êì
ïàëèâî: äèçåëüíå ïàëèâî
ïîòóæí³ñòü äâèãóíà: 63 êÂò / 86 ê.ñ.
êîë³ð: çåëåíèé
êàòåãîð³ÿ: áóä³âåëüí³ àâòîìîá³ë³/ìàøèíè
ñèòî/äðîáèëüí³ ïðèñòðî¿
òèï àâòîìîá³ëÿ: àâòîìîá³ëü, ùî áóâ ó âèêîðèñòàíí³
ïîïåðåäí³é âëàñíèê: 1
ð³ê âèïóñêó: 06.2017
Betriebsstunden: 346 h
Höhe: 2.740 mm

â³äêðèòè çîáðàæåííÿ â íîâîìó â³êí³

weitere Bilder

 
óñ³ îçíàêè
çàóâàæåííÿ òîðãîâöÿ

mobile Backenbrechanlage ab Bad Salzufeln zu verkaufen oder tage- oder wochenweise zu vermieten:

- Einmannbedienung durch die Fernbedienung je nach Material möglich, bei Abbruch eine Aufsichtsperson/Bediener erforderlich
- Ideal mit 1m/3 Löffel und 8-15 T Bagger zu befüllen
- Magnetband
- 12 T Eigengewicht
- Transportabmessungen L5,58m x B 2,28m x H 2,74m
- Leistung bis zu 50-80 T pro Stunde, je nach Material
- Körnung von 20-80mm hydr. verstellbar, über Fernbedienung
- Kette mit Gummipads
- Materialtrichter 2.3m/3
- Alle wesentliche Funktionen mit der Funkfernbedienung (Ersatzbatterie mit Schnelllader) steuerbar
Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten!
 
³íø³ çîáðàæåííÿ
 

â³äêðèòè çîáðàæåííÿ â íîâîìó â³êí³

â³äêðèòè çîáðàæåííÿ â íîâîìó â³êí³
 

â³äêðèòè çîáðàæåííÿ â íîâîìó â³êí³

â³äêðèòè çîáðàæåííÿ â íîâîìó â³êí³
 

â³äêðèòè çîáðàæåííÿ â íîâîìó â³êí³
 
* You can find more information on mileage and amount of CO2 emission of new motor cars in the official German "Compendium of Mileage and CO2 Emission of New Motor Cars". This free of charge compendium is available at all points of sales and at the German "Automobil Treuhand GmbH" at www.dat.de.

äàí³ òîðãîâöÿ

Bargen Nutzfahrzeuge
Meerbrede 9
ͳìå÷÷èíà - 32107 Bad Salzuflen
Ïàí Viktor Bargen
www.bargen.eu
òåëåôîí 1: 05221-102170
òåëåôîí 2: 0172-7525031
ôàêñ: 05221-1021720
E-Mail: info@bargen.eu
andere 12T mobile Backenbrechanlage bis 80t/h âíóòð³øí³é íîìåð:9999-2
 
ïð³çâèùå/êîíòàêò: *
 
E-Mail: *
 
òåëåôîí:
âäåíü ââå÷åð³
 
ôàêñ:
 
ìîá³ëüíèé òåëåôîí:
 
Ìåíå ö³êàâèòü: ïðèçíà÷åííÿ ÷àñó äëÿ îãëÿäó/ ïðîáíà ïî¿çäêà
á³ëüøå ³íôîðìàö³¿ ïðî àâòîìîá³ëü
³íø³ ïðîïîçèö³¿ öüîãî êëàñó àâòîìîá³ë³â
 
äîäàòêîâ³ ïèòàííÿ:
 
Ïðîõàííÿ îáîâ'ÿçêîâî çàïîâíèòè ïîçíà÷åí³ * ïîëÿ! Äÿêóºìî.
 
*
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine in das Kontaktformular eingegebenen Daten zur Beantwortung meiner Anfrage verarbeitet werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
 
 
andere 12T mobile Backenbrechanlage bis 80t/h âíóòð³øí³é íîìåð:9999-2
ÍÀÇÀÄ deutsch english français español italiano русский svenska nederlands polski português norsk bulgarski suomi dansk ελληνικа hrvatski latviešu lietuvių română srpski slovenčina slovenščina česky украйнська magyar biełaruskaja âàð³àíò äëÿ ðîçäðóêó